info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای تیتامیومی MMO کنیستر شده

این آندها به صورت کنیستر شده در یک لوله گالوانیزه ارائه می شوند که این موضوع سبب ایجاد سهولت در فرآیند نصب آند در مواردی که حفاری جهت ایجاد بستر آندی با روسهای معمول سنتی قابل اجرا نمی باشد، می گردد. کنیستر در برگیرنده بکفیلی از کک، ابزار نگهدارنده آند در مرکز، درپوش، و دستگیره حمل است. در این آندها امکان ایجاد محفظه ای برای حلقه کردن کابل آند و جلوگیری از صدمه به آن در طی فرآیند حمل و نقل وجود دارد.

Canister Dimensions

Canister Dimensions

Diameter (mm) ۱۰۰~۵۰۰
Length (mm) ۵۰۰~۳۰۰۰

Coke Backfill

Minimum carbon Con. ۹۸ wt%
Maximum Resistivity ۱۰ Ohm.cm
Density ۸۰۰ kg/m3
Max. Particle Size (dia.) ۹۰%  ۰٫۱-۵٫۰ mm
Canister MMO Titanium Anodes