info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای تیتانیومی با پوشش MMO چند تایی (String)

برای استفاده در بستر های عمیق، و برای حفاظت خطوط لوله و یا دیگر سازه های فلزی مدفون در خاک یا غوطه ور در آب، آندهای لوله ای می توانند به صورت زنجیره ای از چند آند تولید شوند. این آندها دارای کابل اتصال الکتریکی میان آندهای هستند که این اتصال از طریق فرآیندی انقباضی (پرس) صورت می گیرد. نطقه اتصال کابل به آند از هر دو سر آند به خوبی عایق می گردد.

مزایا:

  • تعداد کمتر آند مورد نیاز و دانسیته جریان بالاتر
  • امکان تنظیم راحت جریان خروجی
  • سهولت بیشتر در فرآیند نصب که منجر به کاهش هزینه کلی سیستم حفاظت کاتدی می شود.
  • محافظت بیشتر در بسترهای عمیق آبی
  • امکان نصب به صورت موازی با خطوط لوله انتقال
String MMO Titanium Anode