info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای چدنی ریخته گری با درصد کروم و سیلیسیم بالا

در چهار دهه اخیر، این آندها در سیستمهای حفاظت کاتدی با موفقیت بالایی مورد استفاده قرار گرفته و امروزه به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین مواد موجود جهت استفاده در این سیستم ها هستند. نرخ مصرف این آندها در حدود ۰.۲ تا ۱.۲ پوند به ازای هر آمپر-سال می باشد. به صورت کلی آندهای چدنی سیلیسیم بالا که در داخل کک بکفیل شده اند حدود ۰.۷ پوند به ازای آمپر- سال مصرف می شوند. این محصول در انواع متفاوتی نظیر میله ای، استوانه ای با اتصال کابل در مرکز، و یا دیگر اشکال مورد نیاز قابل تولید و ارائه هستند.
آندهای چدنی سیلیسیم- کروم بالای شرکت سپهر دانش پویا، به صورت جامد و صلب، بدون تخلخل و برای به کار گیری در سیستم های جریان اعمالی تولید می شوند.آلیاژ این آندها دارای ماتریسی از silico-Ferrite است که در آن، کربن موجود در ساختار به صورت فلس و پولک های گرافیتی در مرز دانه ها حضور دارند. افزودن کروم سبب حذف گرافیت از ساختار می شود.

High Silicon Chromium Cast Iron Anodes