info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای چدنی سیلیسیم بالا و کنیستر شده

از این آندها در مواقعی استفاده می شود که در اطراف آند جریان آب وجود داشته و یا نصب آندها به سبب تلف شدن کک موجود در اطراف آند مشکل باشد. کک مورد اشاره در اطراف آند با اهداف زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  • کاهش مقاومت آند
  • افزایش طول عمر آند
  • اصلاح نحوه اتصال سطح آند به محیط خاکی احاطه کننده آن

کنیستر ها در حقیقت آندهایی از پیش بکفیل شده توسط دانه های کک هستند. در این محصولات، با هدف ایجاد سهولت در حمل و نقل و همچنین نصب راحت تر، آندها در یک محفظه استوانهای گالوانیزه با ضخامت ۰.۶۵ میلیمتر قرار داده می شوند. به سبب حصول اطمینان از انتقال صحیح جریان از آند به محیط، کنیستر توسط کک متالورژی و یا کک پترولیوم کاملا پر می شود.

Canisters High Silicon Cast Iron Anodes
Standard Container Diameter (mm) Length

(mm)

Total Weight

(kg)

CAN 18/16 ۱۶۰ ۱۸۰۰ ۵۰
CAN 20/20 ۲۰۰ ۲۰۰۰ ۸۵
CAN 20/30 ۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۱۰