info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

نوار اتصال تیتانیومی

از این نوار های تیتانیومی به همراه آندهای MMO نواری و توری برای حفاظت سطح زیرین مخازن ذخیره که بر روی سطح خاک نصب شده اند و همچنین سازه های بتنی استفاده می شود. به منظور کاهش مقاومت الکتریکی آند، این نوارها به آند جوش داده می شوند.

ابعاد استاندارد:

  • عرض: ۵ اینچ (۱۲٫۷ mm)
  • ضخامت: ۳۵ اینج (۰٫۹ mm)
  • طول حلقه: ۲۵۰ فوت (۲۲ m)
  • وزن حلقه: ۵ پوند (۳٫۸ Kg)
Titanium Conductor Bar