info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125
RRU Series of Automatic CP Rectifier

ترانس های یکسو کننده

اجزای مبدل های یکسو کننده در یک محفظه فولادی که به دو قسمت اصلی تقسیم شده است قرار میگیرند. این دو قسمت عبارتند از مخزن روغن ومحفظه کنترل.
مبدل های یکسو کننده با یک فریم پایه پیچی و یا فریم دیواری به همراه پیچ های مربوطه تولید وارائه می شوند. محفظه های کنترل مخصوص قرار گیری در محوطه های باز، معمولاً همراه با آفتابگیر ارائه می شوند.

سری TCS از مبدل های حفاظت کاتدی با کنترل دستی

این مبدل ها برای استفاده طولانی مدت نظیر بیابان ها و مناطق استوایی طراحی شده اند.

سری CTR از مبدل های حفاظت کاتدی با کنترل SCR

این مبدل ها برای استفاده طولانی مدت نظیر بیابان ها و مناطق استوایی طراحی شده اند.

سری VTR از مبدل های حفاظت کاتدی با کنترل دستی

این مبدل ها برای استفاده طولانی مدت نظیر بیابان ها و مناطق استوایی طراحی شده اند.

سری RRU از مبدلهای حفاظت کاتدی با کنترل اتوماتیک

تکنولوژی دیجیتال، قابلیت اطمینان این محصولات را تضمین کرده وسبب ایجاد انعطاف برای برآورده ساختن نیازمندی های به روز در زمینه های متفاوت از صنایع می گردد.