info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

ایستگاه های آزمون و نشانگر ها

در طول سازه تحت حفاظت، ایستگاه های آزمون دائمی در نظر گرفته می شوند تا بتوان عملکرد سیستم حفاظت کاتدی را تحت نظارت و پایش قرار داد.

ایستگاه های آزمون مختلفی (هم از نظر نوع و هم از نظر شکل) بر اساس الزامات استاندارد های BS، NACE و IPS در محصولات سپهر دانش پویا وجود دارد.

همچنین امکان تولید محصولات ویژه منطبق با نیازمندی های سیستم حفاظت کاتدی و مشخصات درخواستی مشتری نیز وجود دارد.