info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

اتصالات عایقی یکپارچه

از این محصولات جهت عایق نمودن یک بخش از سازه که تحت حفاظت کاتدی قرار دارد از دیگر سازه های فلزی و خطوط لوله که تحت حفاظت نیستند استفاده می شود.

این اتصالات نیازی به تعمیرات نداشته و نصب آنها بدون استفاده از پیچ صورت می گیرد. همچنین کلیه اقدامات اولیه بر روی آنها در کارخانه تولیدی انجام شده و با ورود به محل اجرا می توان آنها را بدون هیچ گونه فرآیند پیش مونتاژی خاصی مورد استفاده قرار داد. از این اتصالات می توان در هر دو کاربرد مدفون در خاک و یا در خطوط لوله روی زمین بدون هیچ محدودیتی استفاده نمود.

مشخصات و مزایا:

سبب حذف اتصال کوتاه، پیچ، پوشش های عایقی و واشرها می شود که این موارد اصلی ترین منبع ایجاد اتصال کوتاه در سیستم هستند.

سبب حذف مرحله مونتاژ در محل نصب می شود. این محصول کاملا در کارخانه تولید شده و تحت آزمون قرار می گیرد. با استفاده از این محصول دیگر نیازی به حمل Gasket، پیچ، مهره، پوشش عایقی و یا واشر به محل اجرا نبوده و لذا نشتی ناشی از عدم اجرای صحیح اتصالات نامبرده، در مورد این قطعه وجود نخواهد داشت.

قیمت کمتر

در بسیاری از سایز های لوله، قیمت این محصول از مجموعه کیت عایقی فلنج کمتر است. همچنین فرآیند نصب آن نیاز به صرف هزینه های کارگری کمتری نسبت به کیت عایقی فلنج دارد.

تنها با ارائه اطلاعات زیر؛ صدور سفارش می توان انجام شود:

  • سایز نامی لوله
  • ضخامت دیواره لوله
  • گرید لوله
  • نرخ طراحی (Design Rating) و یا فشار خط لوله
Monolithic Insulating Joints