info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

فرآیند جوشکاری حرارتی

جوشکاری حرارتی فرآیندی ساده و ایمن است که برای ایجاد اتصال میان دو قطعه مسی، اتصال مس به فولاد و یا اتصال دو قطها فولادی، نیاز به منبع تغذیه خارجی و یا منبع حرارتی یا الکتریکی خاصی ندارد.

یک قالب گرافیتی دایمی برای ایجاد اتصال با استفاده از این روش مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که قالب بر روی نقطه مورد نظر جهت ایجاد اتصال قرار گرفته، یک پولکی فلزی در داخل قالب و در کف محفظه موجود جهت قرارگیری پودر جوش قرار داده می شود. سپس پودر جوش روی این دیسک ریخته شده و درپوش قالب بسته می شود. با ایجاد یک شعله یا جرقه، پودر جوش ذوب شده و از طریق مجرای موجود، به محل مورد نظر جهت ایجاد اتصال هدایت می شود.

Welding The exothermic welding process

ایجاد احتراق در پودر جوش سبب ایجاد چندین واکنش گرمازا شده که این موضوع منجر به ایجاد مذابی از مس با پوشش اکسید آلومینیوم می شود. مواد مذاب حاصل سبب ذوب شدن دیسک شده و پس از آن از طریق مجرای موجود به محل مورد نظر جهت ایجاد اتصال هدایت می شود. در این روش، یک جوش نفوذی (Fusion Weld) بین اجزای مورد نظر ایجاد می شود.

اکثر اتصالات ایجاد شده با این فرآیند دارای سطح مقطعی برابر با حداقل دو برابر قطعات متصل شده هستند که این موضوع سبب ایجاد قابلیت ظرفیت انتقال جریان برابر و یا بیشتر از قطعات اتصالی می گردد. از آنجا که اتصال توسط نفوذ مس ایجاد شده است، از اینرو جوش ایجاد شده می تواند در مقابل عبور جریانهای بالا مقاومت نموده و در نقطه اتصال دچار خوردگی و شکست نمی شود.

قطعات و مواد مورد استفاده در این فرآیند که در شکل شماره گذاری شده اند در ادامه آورده شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص و پیشنهاد انتخاب قالب، گیره و پودر مورد نیاز برای کاربردهای خاص قابل ارائه هستند.

  1. درپوش قالب
  2. پودر ایجاد شعله (Starting Powder)
  3. قالب گرافیتی
  4. پودر جوش
  5. دیسک مسدود کننده
  6. مجرای عبور مذاب
  7. حفره ایجاد اتصال
  8. کابل
  9. میله اتصال زمین