info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125
jucntionbox

جعبه های اتصال

جعبه های اتصال به منظور سربندی کابل های آند و کاتد و همچنین برای اتصال آنها به کابلهی اصلی مثبت و منفی متصل به منبع تغذیه DC مورد استفاده قرار می گیرند. این محصولات می توانند برای اندازه گیری جریان خروجی هر آندو کاتد دارای یک یا گروهی از شنت ها (Shunt) بوده و همچنین می توانند مجهز به یک مقاومت متغیر  باشند تا توسط آن بتوان جریان مشخص خروجی متعلق به هر مدار را تنشیم نمود.

واحد تنظیم محدوده جریان

در خطوط لوله با طول زیاد، معمولاً چندین خط لوله به موازات هم در یک مسیر کشیده می شوند که همگی این خطوط توسط یک واحد حفاظت کاتدی تحت محافظت قرار می گیرند. در این سیستم ها هر خط لوله دارای کابل کاتد مشخص و متمایزی خواهد بود.

جعبه اتصال آند و کاتد

جعبه های اتصال به منظور سربندی کابل های آند و کاتد و همچنین برای اتصال آنها به کابلهی اصلی مثبت و منفی متصل به منبع تغذیه DC مورد استفاده قرار می گیرند. این محصولات می توانند برای اندازه گیری جریان خروجی هر آندو کاتد دارای یک شنت (Shunt) باشند.

نشانگر ها و ایستگاه های آزمون

به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد سیستم حفاظت کاتدی، معمولاً ایستگاههای نظارت دائمی در مکانهای مشخصی در طول سازه تحت حفاظت ایجاد می شوند. این ایستگاه ها بر اساس نیاز های مشتریان و الزامات پروژه می توانند کاملاً سفارشی و یا بر اساس استاندارد تولید و ارائه شوند.